Privacy policy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke stappen we nemen om uw privacy te waarborgen.

1. Privacy verklaring
B&B The Four, besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2800 MECHELEN, Lange Schipstraat 91 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0804.429.314 (hierna de “B&B The Four”) verklaart het volgende:
(i) B&B The Four verwerkt persoonsgegevens in geval van reservering en/of bezoek aan de website (www.thefourmechelen.be). Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.
(ii) Tenzij anders vermeld in, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens B&B The Four.
(iii) B&B The Four erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel B&B The Four als de klant dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt B&B The Four zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.
(iv) Het privacybeleid evenals eventuele wijzigingen zijn ten allen tijden consulteerbaar op de website van B&B The Four, www.thefourmechelen.be.

2. Definities
In dit privacybeleid hebben de in dit artikel gedefinieerde termen de hierin aangegeven betekenis:

Betrokkene De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Datalek Elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, mailadres, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

 

Toestemming van de betrokkene Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

Verwerking Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Verwerkingsverantwoordelijke Een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

3. Website
3.1. Door het consulteren van de website van B&B The Four (www.thefourmechelen.be) en/of door het maken van een reservering erkent de betrokkene kennis te hebben genomen van het privacybeleid en verklaart zich akkoord met het feit dat B&B The Four gebruik kan en mag maken van de verzamelde Persoonsgegevens rekening houdende met de draagwijdte van het verzoek waarvoor de gegevens werden verschaft.
3.2. B&B The Four waarborgt in geen geval de volledigheid, correctheid en het up-to-date zijn van de op de website vervatte informatie, noch van de inhoud van websites van derden waar naar doorverwezen wordt.

4. De verwerking van de persoonsgegevens
4.1. B&B The Four garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. B&B The Four ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.
4.2. In het kader van de dienstverlening die door B&B The Four geboden wordt, bestaan de verzamelde persoonsgegevens onder meer uit de naam, voornaam, mailadres, adres en telefoonnummer, alsmede elke andere persoonlijke informatie die de klant of betrokkene verkiest mede te delen in diens vraag om inlichtingen of dienstverlening door B&B The Four. Er worden geen gegevens verwerkt die als gevoelig aangemerkt kunnen worden, dan wel onder een bijzondere categorie van persoonsgegevens vallen.
4.3. B&B The Four bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dan wel hetgeen op grond van wettelijke plichtplegingen vereist is.

5. Verwerkingsgrond
5.1. Door beroep te doen op de dienstverlening van B&B The Four of maken van een reservering op de website en het hierbij overmaken van persoonsgegevens erkent en aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden. De klant en/of de betrokkene blijft evenwel eigenaar van de ter beschikking gestelde gegevens.
5.2. Voor de persoonsgegevens die B&B The Four als verantwoordelijke ontvangt vanwege de klant en die worden aangewend voor marketingdoeleinden en klantenbeheer, valt B&B The Four terug op de wettelijke grondslag van het gerechtvaardigd belang bestaande uit de situatie waarbij de betrokkene klant is van B&B The Four als gevolg van het plaatsen van een opdracht, dan wel expliciet verkregen toestemming.
5.3. De klant in diens hoedanigheid als betrokkene beschikt ten allen tijden over de mogelijkheid tot het wijzigen of om de gegeven toestemming terug in te trekken, in zoverre de verwerking hiervan louter gebaseerd is op diens toestemming.

6. Verwerkingsdoeleinden
6.1. B&B The Four verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
(i) Beheer van klantendossiers;
(ii) Uitsturen van facturen;
(iii) Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren;
(iv) Om de aanvraag naar behoren te kunnen beantwoorden;
(v) Voorzien van informatieve nieuwsberichten.
6.2. Wanneer u de website van B&B The Four bezoekt en desgevallend een reservering maakt, is het mogelijk dat bepaalde gegevens ter beschikking gesteld dienen te worden om contactname te vergemakkelijken. Deze informatie zal uitsluitend intern worden aangewend.
6.3. Ook wanneer er beroep wordt gedaan op B&B The Four dient zij over bepaalde persoonsgegevens te beschikken dewelke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
6.4. B&B The Four zal bij iedere verwerking enkel die persoonsgegevens aanwenden die minimaal noodzakelijk zijn in het kader van de gevraagde dienstverlening.

7. Passende technische en organisatorische maatregelen
B&B The Four zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor een veilige verwerking van persoonsgegevens, zodoende dat het risico op vernietiging, verlies, ongeautoriseerde wijziging of verwerking wordt beperkt. Dit rekening houdende met de gebruiken binnen de sector, de stand van de techniek, de aard, omvang, context van de verwerking, verwerking doeleinden en de mogelijk verbonden risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. Op schriftelijk verzoek verstrekt B&B The Four gedetailleerde inlichtingen over het gehanteerde veiligheidsbeleid.

8. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Behoudens in relatie tot de medewerkers en subverwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal B&B The Four geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij in geval van uitdrukkelijke toestemming, op verzoek van de betrokkene, gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit bij wet wordt opgelegd. In dit laatste geval stelt B&B The Four de betrokkene onverwijld in kennis te stellen van het verzoek vanwege de betrokken instanties en/of overheden.

9. De rechten van de betrokkene
9.1. Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.
9.2. Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:
(i) Recht op inzage: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.
(ii) Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
(iii) Recht op gegevenswissing: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
(iv) Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
(v) Recht op bezwaar: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
(vi) Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.
9.3. Vragen omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens of een beroep op uw rechten als betrokkene kan gericht worden aan B&B The Four via een schriftelijk, gemotiveerd verzoek naar info@thefourmechelen.be of per post naar B&B The Four te 2800 MECHELEN, Lange Schipstraat 91. B&B The Four verwerkt elk verzoek onverwijld en koppelt hier over terug binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen heeft B&B The Four het recht deze termijn te verlengen met twee maanden, in welk geval B&B The Four de betrokkene hierover informeert binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek.

10. Bewaartermijn van persoonsgegevens
10.1. B&B The Four garandeert dat zij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bijhoudt om het beoogde doel te bereiken, uitgezonderd wat betreft de boekhoudkundige stavingstukken en deze inzake aansprakelijkheidsclaims, dewelke mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een adequate naservice, dan wel toekomstige dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen.
10.2. Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking gesteld van de betrokkene.

11. Maatregelen in geval van een datalek
11.1. B&B The Four neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt B&B The Four er zich toe dit in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.
11.2. Indien een datalek tevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zal B&B The Four, de betrokkene hierover zonder onredelijke vertraging informeren
11.3. B&B The Four verleent volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten door het verschaffen van de noodzakelijke informatie en het beperken van de gevolgen van de inbreuk.