Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
1.1. Huidige Algemene Voorwaarden is van toepassing op de contractuele relatie tussen B&B The Four, besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te 2800 MECHELEN, Lange Schipstraat 91 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0804.429.314 (hierna: B&B The Four) en elke natuurlijke of rechtspersoon die, op persoonlijke titel en/of in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger, een reservering heeft gemaakt bij B&B The Four (hierna: de Gast(en)).
1.2. Deze Algemene Voorwaarden vormen één onlosmakelijk geheel.
1.3. De algemene voorwaarden van de Gast worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.

2. Offertes en betalingsvoorwaarden
2.1. De door B&B The Four opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2. Elke offerte of elk aanbod van B&B The Four kan door B&B The Four worden ingetrokken tot aan de kennisname van de schriftelijke aanvaarding door de Gast, de medecontractant of de derde en vervalt automatisch 30 dagen na datum, behoudens vermelding van een andere periode op de offerte of het aanbod.
2.3. B&B The Four beschouwt een reservering pas als bevestigd na ontvangst van betaling.
2.4. Een reservering kan niet meer gewijzigd of geannuleerd worden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de partijen, dan wel overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.
2.5. Alle extra diensten die tijdens het verblijf zijn geboekt of verbruikt worden aan de Gast aangerekend en worden door de Gast betaald via Payconiq bij het uitchecken van het verblijf.

3. Overdracht en onderverhuur
3.1. Het is de Gasten niet toegestaan hun rechten en plichten uit hoofde van de reservering over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B&B The Four.
3.2. Gereserveerde kamers of ruimten mogen niet aan derden worden onderverhuurd.
3.3. In geval van reservering voor rekening van derden dient de persoon die de reservering maakt de identiteit van de daadwerkelijk verblijvende personen bekend te maken.

4. Annuleringsvoorwaarden
4.1. De Gast heeft het recht om de boeking te annuleren onder die hieronder weergegeven voorwaarden:
(i) Tot 8 weken voor aankomst – kostenloos
(ii) Vanaf 8 weken tot 7 dagen voor aankomst – 50% van verblijf
(iii) Vanaf 7 dagen of minder voor aankomst – het volledige verblijf
(iv) Bij niet komen opdagen – het volledige verblijf
Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan B&B The Four te worden doorgegeven.
4.2. B&B The Four heeft steeds het recht om meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (15u00) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds door de Gast betaalde bedrag.

5. Reglement
5.1. B&B The Four is 24 uur per dag toegankelijk.
5.2. Er gelden rusttijden van 22u00 tot 06u00. Het niet respecteren van deze uren kunnen, na waarschuwing, resulteren in het verwijderen van de Gast, medecontractanten en derden uit B&B The Four. B&B The Four blijft tijdens voormelde rusttijden evenwel vrij toegankelijk voor de Gast.
5.3. Roken is niet toegestaan in de kamers, binnenshuis of in de gezamenlijke ruimtes.
5.4. De Gast dient zich naar behoren te gedragen en de kamers te gebruiken overeenkomstig de door B&B The Four gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.5. Huisdieren zijn niet toegestaan.
5.6. De Gast kan inchecken tussen 15u00 en 21u00. De Gast dient uit te checken voor 11u00.

6. Schade en aansprakelijkheid
6.1. Een schadegeval dient door de Gast direct aan B&B The Four te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de Gast onmiddellijk aan B&B The Four te worden vergoed.
6.2. De Gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten toegebracht schade.
6.3. Alle schade dewelke door de Gast, medecontractanten of derden aan de kamers wordt aangebracht zal op kosten van de Gast onmiddellijk worden vergoed. Ook winstderving waarvan de aangebrachte schade de oorzaak zou zijn, kan in rekening worden gebracht (kamer 1 of meer dagen niet verhuurbaar).
6.4. Het minimumbedrag bij aangebrachte schade bedraagt 250,00 EUR.
6.5. B&B The Four kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de Gast, medecontractanten of derden geleden schade ten gevolge het verblijf. B&B The Four is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van B&B The Four.
6.6. B&B The Four kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van B&B The Four.

7. Retentierecht
7.1. B&B The Four heeft het recht om op basis van alle vervallen aanspraken die haar rechtens de overeenkomst en huidige Algemene Voorwaarden toekomen, een retentierecht uit te oefenen op de goederen of andere waarden die in haar bezit zijn en deze als waarborg te beschouwen tot zekerheid van het nakomen van de verbintenissen waartoe de Gast, de medecontractant of de derde gehouden is.
7.2. De bovenstaande bepalingen gelden onverminderd andere zekerheden waarop B&B The Four zich volgens de wet of enige overeenkomst kan beroepen.

8. Klachten
8.1. Geen enkele klacht tegen de facturen van B&B The Four zal worden aanvaard indien ze niet aangetekend wordt gedaan binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum. Betaling van de prijs houdt steeds aanvaarding van de factuur in.

9. Overmacht
9.1. Ingeval van overmacht of enige andere onvoorzienbare gebeurtenis die B&B The Four niet in staat stelt de overeenkomst naar behoren uit te voeren, wordt uitdrukkelijk aanvaard als een geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst, zonder dat B&B The Four tot enige schadevergoeding is gehouden.
9.2. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: oorlog(sgevaar), opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, ziekte of overlijden van één van de eigenaren of van naaste familieleden, en voorts alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door B&B The Four naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd.

10. Geschillen
10.1. Alle reserveringen worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen (afdeling Mechelen), bevoegd.

11. Geldigheid
11.1. In het geval dat een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven en hun volle uitwerking behouden.
11.2. In geval van nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, zullen beide partijen te goeder trouw onderhandelen om de betrokken bepaling(en) te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de intenties en de inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

12. Afstand
12.1. Het feit dat B&B The Four één of andere clausule welke in haar voordeel gestipuleerd wordt in huidige Algemene Voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van harentwege om er zich op te beroepen.